Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me

Close
Home » ข่าวรับตรง » รับตรงธรรมศาสตร์ 57 (แบบปกติ)

รับตรงธรรมศาสตร์ 57 (แบบปกติ)

cover1
943 ครั้ง

วันนี้พี่ทีมงาน Thai Admission เอารายละเอียดการรับตรงปกติของธรรมศาสตร์มาฝากนะครับ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยกเว้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบัญชี (บูรณาการ) บัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) หลักสูตรควบ ตรี – โท 5 ปี และ ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการแบบบูรณาการ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรควบตรี – โท 5 ปี ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

คณะที่รับสมัคร และจำนวนรับ แยกตามคณะ/สาขาวิชา ดังนี้

SNAG-0002 SNAG-0003 SNAG-0004 SNAG-0006

 

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก

1. คะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบวิชาเฉพาะ และ/หรือสอบปฏิบัติ และ/หรือ คะแนน GAT และ PAT และ/หรือ คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา หรือคะแนน SMART-I ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด

2. การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด

3. ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือผลการทดสอบสุขภาพจิต ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยก าหนด การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

เงื่อนไขการสมัคร

1) ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น
ดังนั้น ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศนี้แล้ว จะต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการดังต่อไปนี้
 โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
 โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
 โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา
 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(ค่าย 2)
 โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)
 โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
ทั้งนี้ หากผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการที่สมัครไว้ และจะสมัครในโครงการใหม่ จะสามารถทำผ่านระบบ รับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยดำเนินการ ดังนี้
1. ทำการยกเลิกโครงการเดิมที่สมัครไว้
2. ดำเนินการสมัครใหม่ในโครงการที่ต้องการ ตามขั้นตอนการรับสมัครที่กำหนด

3. จะดำเนินการยกเลิกโครงการที่สมัครไว้ หรือ สมัครโครงการใหม่ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการ รับสมัครของโครงการที่จะขอยกเลิก หรือ โครงการที่ต้องการสมัครใหม่ หากโครงการใดได้มีการปิดรับสมัครไปก่อนแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการยกเลิกหรือไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงการสมัคร เช่น โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

2) ผู้สมัครในโครงการนี้ มีสิทธิสมัคร ได้เพียง 1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

3) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร

4) ผู้สมัครคณะต่อไปนี้

SNAG-0007

 

 

การรับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 11 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2556
++ เปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.
++ ปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 24.00 น.
ชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) วันที่ 11 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2556

อัตราค่าธรรมเนียม

SNAG-0008

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ วันที่ 26 ธันวาคม 2556

 

SNAG-0009

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

Short URL: http://tinyurl.com/pnmggl9
  
Tags: