Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me

Close
Home » ข่าวรับตรง » รับตรงมหิดล 57

รับตรงมหิดล 57

maha3
287 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดลรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรงประจำปีการศึกษา 2557 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 พ.ย. 56

ไปยังหน้าสมัคร www.mahidol.ac.th/directadmission

ระบบมหิดลรับตรง ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง แต่ต้องสมัครสอบข้อเขียนรายวิชาสามัญ ผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครสอบในรายวิชาที่หลักสูตรที่ต้องการสมัครกำหนดไว้ เมื่อ สทศ.ประกาศคะแนนข้อเขียน มหาวิทยาลัยมหิดลจะนำคะแนนมาใช้ตัดสินเพื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัดทางวิชาชีพ และตรวจร่างกาย และประกาศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะนำเข้าระบบ Clearing-house ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาเพียงสถาบันเดียวต่อไป

ระบบ Clearing-house ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยการรวบรวมและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงหรือระบบโควตาของสถาบันต่างๆ ที่มีข้อตกลงในการร่วมใช้ระบบ Clearing-house เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา เพียงแห่งเดียวภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาสถาบันต่างๆ รับสมัครในระบบ รับตรงและโควตามากขึ้น ทำให้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง และ/หรือระบบโควตาหลายแห่ง ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 แห่ง โดยยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าทุกแห่ง และไม่แจ้งสละสิทธิ์ไปยังสถาบันที่ไม่เข้าศึกษาให้รับทราบ สถาบันเหล่านั้นจึงไม่สามารถรับผู้อื่นทดแทนได้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษา ทำให้เกิดที่เรียนว่างเป็นจำนวนมาก สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จึงเห็นชอบให้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้ระบบ Clearing-house นี้ ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house แล้ว จะได้สิทธิ์เฉพาะหลักสูตรของสถาบันที่เลือกเท่านั้น และ สอท. จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันอื่น รวมทั้งตัดสิทธิ์การสมัครในระบบกลาง (Admissions) ด้วย

schedual

กำหนดการและขั้นตอนในการสอบคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบมหิดลรับตรง ปีการศึกษา 2557

ขั้นที่ 1 : การสมัคร

1 . กำหนดการรับสมัคร
วันที่ 1 – 26 พฤศจิกายน 2556

2. วิธีการสมัคร

2.1 เข้าสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ www.mahidol.ac.th/directadmission

2.2 เลือกที่เมนู สมัคร Online

2.3 กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการสมัครที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ มีดังนี้

2.3.1 ชื่อ-สกุลผู้สมัคร สถานภาพ และเลขประจำตัวประชาชน

2.3.2 คุณวุฒิการศึกษา คุณสมบัติทางการศึกษา

2.3.3 คณะและหลักสูตรที่ต้องการสมัคร เลือกสมัครได้ 1 คณะ 1 หลักสูตรเท่านั้น

2.3.4 ประเภทโครงการ

2.3.5 ค่าสมัคร 100 บาท

2.3.6 วิชาที่สอบ

2.3.7 ประวัติส่วนตัว ได้แก่ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เร่งด่วนระหว่างการคัดเลือก / ข้อมูลบิดา มารดา และผู้ปกครองตามกฎหมาย (ตามคำสั่งศาล) (กรณีที่ ไม่ใช่บิดามารดา)

2.3.8 บันทึกข้อมูล ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ให้เรียบร้อยก่อนคลิกที่ปุ่ม บันทึก เมื่อบันทึกข้อมูลใบสมัครแล้วจะได้รับรหัสผ่านสำหรับตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลใบสมัคร ซึ่งสามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้งเท่านั้น ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกคณะ/หลักสูตร/โครงการที่สมัคร หลังแก้ไขข้อมูลเกิน 2 ครั้ง ต้องชำระเงินค่าสมัครในคณะ/หลักสูตร/โครงการ เดิมก่อน จึงจะสมัครใหม่ได้

2.3.9 สั่งพิมพ์ใบสมัคร ใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร (Invoice) ภายหลังการบันทึกข้อมูลได้ทันที โดย

คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบสมัคร ปุ่ม พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน

ให้ผู้สมัครบันทึก (save) เป็นแฟ้มข้อมูลในรูป MS-Word เก็บเอาไว้หากจำเป็นต้องสั่งพิมพ์ภายหลัง โดยคลิกที่ปุ่ม บันทึกเป็น MS-Word

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2849-4595-7 , 0-2849-4586-94

3. การชำระค่าสมัคร

ค่าสมัคร 100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ 8-10 บาท)

3.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (Invoice) ทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th/directadmission

3.2 นำใบ Invoice ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และเก็บหลักฐานการชำระเงินส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เขียนว่า “(ส่วนที่ 1 สำหรับผู้สมัคร)” ที่ธนาคารลงนามรับเงินเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปในวันสอบสัมภาษณ์พร้อมกับใบสมัคร และหลักฐานอื่นๆ

ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบชื่อ-สกุล และเลขประจำตัวประชาชน ที่ธนาคารพิมพ์ในใบ Invoice ให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องจะถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ อาจทำให้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

3.3 ตรวจสอบสถานะการสมัครและการชำระเงินหลังการชำระเงิน 3 วันทำการ หากพบสถานะการสมัครไม่สมบูรณ์ ติดต่อกองบริหารการศึกษา

4. เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้สมัครที่มีรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้นำเอกสารต่างๆ ไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

4.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ ให้ติดรูปถ่ายผู้สมัคร 1 ใบ ขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน โดยเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ และลงลายมือชื่อผู้สมัครในท้ายใบสมัครด้วย

4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา หรือของมารดา หรือของผู้ปกครอง ตามกฎหมาย (ตามคำสั่งศาล) และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

4.4 ต้นฉบับใบ Invoice ส่วนที่เขียนไว้ว่า “(ส่วนที่ 1 สำหรับผู้สมัคร)” ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารลงนาม รับเงินเรียบร้อยแล้ว

4.5 สำเนาใบ ปพ.1 : พ ที่เป็นใบแสดงผลการศึกษาชั้น ม.4- ม.6 : 5 ภาคการศึกษา หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ และใบรับรองผู้สมัครตามแบบ ภาคผนวก (ข) ออกโดยโรงเรียนที่มีผู้อำนวยการหรือผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียนโดยให้การรับรองดังนี้

เฉพาะผู้สมัคร โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น : นำใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อในท้ายใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครต่างๆ ใส่ซองขนาด A4 ที่ติดใบปะหน้าซองที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปที่ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ภายในวันที่ 1-26 พฤศจิกายน 2556

4.5.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนจริง

 

4.5.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 5 ภาคการศึกษา

4.5.3 คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ เป็นไปตามคุณสมบัติทางการศึกษาที่หลักสูตรที่ต้องการสมัครกำหนดไว้

4.5.4 อื่นๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด

4.6 เอกสารเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรหรือโครงการกำหนด ดังนี้

4.6.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพัฒนาเภสัชกร ต้องส่งสำเนาใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันของบิดาหรือมารดา และโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ ต้องส่งเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4

 

4.6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค) ซึ่งรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ต้องมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามที่ระบุในข้อกำหนดของหลักสูตร และให้ใช้ใบรับรองผู้สมัคร ตามแบบภาคผนวก (จ)

4.6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพัฒนาสาธารณสุขสู่ท้องถิ่นต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและหนังสือรับรองของบิดาหรือมารดา ว่าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเป็นบุคลากรที่ทำงานด้านสาธารณสุขในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข

4.6.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด โครงการกายภาพบำบัดเพื่อชุมชน ต้องส่งหนังสือรับรองการสนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามใบรับรองผู้สมัครในภาคผนวก (ค)

4.6.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ต้องมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามที่ระบุ ในข้อกำหนดของหลักสูตรและให้ใช้ใบรับรองผู้สมัคร ตามแบบภาคผนวก (จ) พร้อมสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์มาด้วย

4.6.6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี) ต้องส่งหนังสือรับรองการสนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามแบบใบรับรองผู้สมัครในภาคผนวก (ง)

4.6.7 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการพัฒนา สัตวแพทย์ ต้องส่งใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม หรือใบรับรองสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ หรือใบอนุญาตจัดตั้งสวนสัตว์สาธารณะ หรือสถานแสดงสัตว์น้ำ

4.6.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โครงการความร่วมมือและส่งเสริม ทางวิชาการสำหรับเยาวชน ต้องส่งสำเนาใบประกาศการผ่านการอบรมของโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสาคร หรือโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนช้างเผือกซิเมนต์ไทย (SCG-Sci-Camp) หรือโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (The Power Green Camp)

4.6.9 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้องส่งหนังสือรับรองการเป็นทายาทของหมอพื้นบ้านตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

4.6.10 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการพิเศษสำหรับผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี) ต้องส่งสำเนาเกียรติบัตร

4.6.11 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา หรือ เคมี) ต้องส่งสำเนาเกียรติบัตร

4.6.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ต้องส่งหลักฐานการเป็นผู้แทนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ หรือการได้เหรียญในระดับชาติ

4.6.13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์ โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ยสะสมสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 3.50 พร้อมหลักฐานการได้ 1 รางวัล ที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาไทย หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 3.00 พร้อมหลักฐาน 2 รางวัล ที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาไทย

4.6.14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์ โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ยสะสมสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 3.50 พร้อมหลักฐาน 1 รางวัล ที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 3.00 แต่ไม่ถึง 3.50 พร้อมหลักฐาน 2 รางวัล ที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษหรือความถนัดเป็นพิเศษด้านภาษาอังกฤษ

4.6.15 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ต้องส่งใบแสดงผลสอบ TOEFL (TOEFL SCORE REPORT) หรือ ใบแสดงผลสอบ IETLS (IETLS SCORE REPORT)

5. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 25 ธันวาคม 2556

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่มีสถานะสมัครสมบูรณ์เท่านั้น (สมัครในระบบออนไลน์ และชำระเงินค่าสมัคร ภายในกำหนด) หากไม่พบรายชื่อให้ติดต่อที่กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2849-4595-7,0-2849-4586-94 โทรสาร 0-2849-4558 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557

ขั้นที่ 2 : การสมัครและสอบข้อเขียน 7 วิชาสามัญ ที่ดำเนินการโดย สทศ.

1 . สมัครสอบข้อเขียนฯ

วันที่ 1 – 24 พฤศจิกายน 2556 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยเลือกสมัครเฉพาะรายวิชาที่หลักสูตรกำหนด

2 . สอบข้อเขียนฯ

วันที่ 4 – 5 มกราคม 2557

3. เกณฑ์การคิดคะแนนสอบข้อเขียนฯ

วิชาที่สอบ สัดส่วนของคะแนนในแต่ละวิชาที่ใช้คัดเลือก
สอบ 7 วิชา

สอบ 6 วิชา

สอบ 4 วิชา

สอบ 3 วิชา

คณิตศาสตร์

100

100

100

-

ฟิสิกส์

100

100

-

-

เคมี

100

100

-

-

ชีววิทยา

100

-

-

-

ภาษาอังกฤษ

100

100

100

100

ภาษาไทย

50

50

100

100

สังคมศึกษา

50

50

100

100

4 . ประกาศผลการสอบข้อเขียนฯ

ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

ขั้นที่ 3 : การประกาศผู้ผ่านข้อเขียน

 วันที่ 5 มีนาคม 2557

 

มหาวิทยาลัยมหิดลจะนำคะแนนข้อเขียนฯ ที่ได้จาก สทศ. ไปพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครให้เป็นผู้ผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าสอบคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป ทางเว็บไซต์www.mahidol.ac.th/directadmission โดยประกาศ เรียงตามเลขประจำตัวผู้สมัคร ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะประกาศจำนวนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนรับจริง 2-3 เท่า เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป หากประกาศเท่ากับจำนวนรับและมีผู้สละสิทธิ์จะทำให้มหาวิทยาลัยรับได้ไม่เต็มจำนวนขั้นที่ 4 : การสอบสัมภาษณ์ การสอบวิชาเฉพาะ การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสอบความสามารถเฉพาะด้าน (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) ตรวจร่างกายและ/หรือสุขภาพจิต ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องเข้าสอบหรือเข้ารับการคัดเลือกในขั้นต่อไปได้แก่ การสอบวิชาเฉพาะ/ ความถนัดทางวิชาชีพ การสอบความสามารถเฉพาะด้าน การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และ/หรือสุขภาพจิต ขึ้นกับข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร โดยกำหนดการและค่าธรรมเนียมการสอบในภาพรวมดังนี้

1. กำหนดการสอบ

วันที่ 12 – 16 มีนาคม 2557 หรือตามที่หลักสูตรกำหนด

วัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนจะประกาศพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน โดยจะสอบประมาณ 1-2 วัน ผู้ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์และ/หรือสอบวิชาเฉพาะตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกในระบบมหิดลรับตรงครั้งนี้ และไม่มีสิทธิ์ขอเลื่อนสอบ

2. อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ

ประมาณ 500 – 1,500 บาท หรือตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบพร้อมการประกาศผู้ผ่านข้อเขียน

ขั้นที่ 5 : การประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก และรับรหัสระบุตัวบุคคล

 วันที่ 26 มีนาคม 2557 ประกาศทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th/directadmission

 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร โดยเรียงตามเลขประจำผู้สมัคร ทั้งนี้จำนวนประกาศอาจมากกว่าจำนวนรับ เนื่องจากอาจมีผู้สอบได้หลายแห่ง และสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในหลักสูตร ที่สอบได้ และรายชื่อเหล่านี้จะถูกส่งไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house

ขั้นที่ 6 : การส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (สำเนาใบ ปพ.1 :พ)

 วันที่ 1 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2557

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องส่งสำเนาใบ ปพ. 1 : พ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับสมบูรณ์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) และ/หรือคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) 6 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังคณะ/วิทยาลัยที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามที่อยู่ที่ระบุของแต่ละหลักสูตรในเว็บไซต์www.mahidol.ac.th/directadmission หากส่งไม่ทันตามกำหนดให้แจ้งขอผ่อนผันไปยังส่วนงานนั้นๆ ก่อนวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เมื่อทราบผลให้แจ้งและจัดส่งทันที

 

คำเตือน

เนื่องจากบางหลักสูตรกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ไว้ ผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์จะหมดสิทธิ์ เข้าศึกษาในคณะ/วิทยาลัยที่สมัคร ดังนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้จบ โดยรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรให้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด และเพื่อความไม่ประมาทนักเรียนควรสมัครและเข้าสอบ O-NET GAT และ PAT ที่จัดสอบโดย สทศ. ของปี พ.ศ. 2557 ไว้ด้วย

ขั้นที่ 7 : การยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ กับ สอท.

 

วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2557

ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th

ขั้นที่ 8 : การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2557

ทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th/directadmission

ขั้นที่ 9 : การกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (e-Profile) และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 1. กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (e-Profile) วันที่ 10 – 16 มิถุนายน 2557 ทางเว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th/newstudent57 เพื่อรับรหัสประจำตัวนักศึกษาชั่วคราวและใช้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

2. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2557 โดยดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงิน (Invoice) ทางเว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th/newstudent57นำไปชำระพร้อมเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ธนาคารกรุงเทพ/ทหารไทย/ไทยพาณิชย์ทุกสาขา ทั่วประเทศ ผู้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งชื่อไปตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions) สำหรับผู้ที่ไม่กรอกประวัติและไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล

 

Short URL: http://tinyurl.com/q8lozx3
  
Tags: